ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π. Ε.

Υπό Ειδική Εκκαθάριση


Tσόντζα 3 - Κοζάνη, 50100

Τηλ. 24610 42174 - 6

Fax. 24610 42191

e-mail : info@kozanibank.gr

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜOI

2013    2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (E-AUCTION)

 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1.                     

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.  ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΚΟΖΑΝΗ,

επί της οδού Τσόντζα 3-5

Γραφείο-Διαμέρισμα 2ου ορόφου επιφάνειας 250,16 τ.μ. και θέση στάθμευσης επιφάνειας 11,00 τ.μ. επί οικοπέδου επιφανείας 590,00 τ.μ.

€ 238.000

2.                     

Ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 100,00 τ.μ. επί οικοπέδου επιφανείας 590,00 τ.μ.

€ 116.000

 

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση ΑΕ («PQH»), εκπροσωπεί νομίμως το υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε. (Υπό Ειδική Εκκαθάριση).

Η PQH προτίθεται να πωλήσει και μεταβιβάσει μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας (e-auction) τα ακίνητα του Εκκαθαριζόμενου Ιδρύματος που περιγράφονται συνοπτικά στην παρούσα ανακοίνωση (τα «Ακίνητα») και προς τον σκοπό αυτό δημοσίευσε την 19η Ιανουαρίου 2018 πρόσκληση υποβολής προσφοράς που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της (https://www.pqh.gr/web/πωλήσεις-ακινήτων /) (η «Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς»). Στην ιστοσελίδα υπάρχουν επίσης και συνοπτικές πληροφορίες για κάθε ακίνητο από τα ανωτέρω.

Με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς η PQH καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν δεσμευτική οικονομική προσφορά για την απόκτηση οποιουδήποτε εκ των Ακινήτων.

Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της διαδικασίας πώλησης και μεταβίβασης των Ακινήτων καθορίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς , το αργότερο μέχρι την 5η Μαρτίου 2018 και ώρα Ελλάδος 5 μμ.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά συμμετοχής προβλέπεται και η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού ίσου με το 5%  της τιμής πρώτης προσφοράς κάθε Ακινήτου.

Μετά την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων που υπέβαλαν δικαιολογητικά συμμετοχής, η PQH θα καλέσει τους ενδιαφερόμενους που προκρίνονται να υποβάλλουν δεσμευτική οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

III. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποκτήσουν πρόσβαση σε ειδική εικονική αίθουσα πληροφοριακών στοιχείων («VDR»), να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στα Ακίνητα ή / και να ζητήσουν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα προς την PQH στην ηλεκτρονική διεύθυνση REOSales@pqh.gr, το αργότερο μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα Ελλάδος 5 μμ.

Το VDR θα περιλαμβάνει περαιτέρω πληροφορίες για Ακίνητα, καθώς και σχέδιο συμβολαίου αγοραπωλησίας. Για την απόκτηση πρόσβασης στο VDR απαιτείται η προηγούμενη υπογραφή από τον ενδιαφερόμενο σύμβασης εμπιστευτικότητας.

Η γλώσσα της διαδικασίας πώλησης και μεταβίβασης των Ακινήτων είναι η ελληνική. Για πληροφορίες σχετικά με μετάφραση στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να αποσταλεί σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση REOSales@pqh.gr.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ­­­­­ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.»

 

Με την υπ’ αριθμ. 97/1/8-12-2013 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Φ.Ε.Κ.Β 3105/8-12-2013) ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.ΠΕ» και τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α΄ 178/01.08.2007 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν μετά την κατάργησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 145 του  Ν. 4261/2014(ΦΕΚ Α΄107/5.5.2014).

 Ο Ειδικός Εκκαθαριστής του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.ΠΕ» (υπό ειδική εκκαθάριση) ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» και το διακριτικό τίτλο «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση A.E.», εδρεύουσα στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας 268), η οποία διορίστηκε με τη με αριθμό 182/1/04.04.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρ. 182/04.04.2016), που νόμιμα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 925/05.04.2016.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι συνέταξε και υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια Εποπτική Αρχή, Πίνακα Προσωρινής Διανομής, μετά την με αριθμό 221/10/17-3-2017 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 1 εδάφιο β΄ του άρθρου 6 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (180/3/22.2.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ΦΕΚ Β΄ 717/17.3.2016).

Οι προβλεπόμενες από τις ανωτέρω διατάξεις του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων ανακοινώσεις αναμένεται να δημοσιευθούν στις 11/4/2017 και στις 19/4/2017 η τελευταία.

Κάθε πιστωτής, σύμφωνα με το εδάφιο γ΄ παρ. 1 άρθρου 6 του ως άνω Κανονισμού, δικαιούται να λάβει, με δικά του έξοδα, από τον Ειδικό Εκκαθαριστή αντίγραφο του Πίνακα Προσωρινής Διανομής, και προς τούτο μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία του πιστωτικού ιδρύματος Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.ΠΕ οδός Τσόντζα 3 Κοζάνη από την 19/4/2017 έως και την 25/4/2017 και τις ώρες από 10:00πμ. έως 14:00μμ.Για κάθε τυχόν επιπλέον πληροφορία, κάθε πιστωτής μπορεί να απευθύνεται στα τηλέφωνα: 2130887000

Αθήνα, ­­­­­10 Απριλίου 2017

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

“PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση A.E.”

 

      

  Κωνσταντίνος Σ. Μητρόπουλος

     Δ/νων Σύμβουλος

 

Διαδικασία πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων πελατείας 

Η υπό ειδική εκκαθάριση Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας, ευχαριστεί τους πελάτες που ήδη τακτοποίησαν τις υποχρεώσεις τους και ενημερώνει ότι συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο, από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλαίσιο.

Για τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή των δόσεων και προκαταβολών έναντι των δανείων πρέπει να διενεργείται στους λογαριασμούς που τηρεί η Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας στις ακόλουθες Τράπεζες, (στο ταμείο των υπόψη Τραπεζών ή μέσω e-banking) με την αναγραφή οπωσδήποτε στο παραστατικό της πληρωμής/κατάθεσης της επωνυμίας του οφειλέτη, του Α.Φ.Μ. και του αριθμού του δανειακού λογαριασμού.

 

ALPHA  BANK                                       GR 60 0140 8600 8600 0200 2013 824

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ                                         GR 43 0172 2750 0052 7503 2072 523

ATTICA BANK                                        GR 69 0160 8810 0000 0008 4704 326

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ                                 GR 97 0110 3770 0000 3774 8039 577

Τέλος, γνωστοποιείται ότι η λειτουργία του Ταμείου της Συνεταιριστικής Τράπεζας (επί της οδού Τσόντζα αριθμ. 3) θα διακοπεί από 2/1/2017.

 

Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στο Κατάστημα της Τράπεζας, (Τσόντζα 3 Κοζάνη) ή στα τηλέφωνα: 24610 42174-6 και e-mail: info@kozanibank.gr.

 

Κοζάνη 29 Νοεμβρίου 2016

 

Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας

Υπό Ειδική Εκκαθάριση

 

Ανακοίνωση

 της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.ΠΕ.  Υπό Ειδική Εκκαθάριση

προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με το τραπεζικό  προϊόν «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ» Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας Συν. Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, ανακοινώνει πως  σχετικά με το προϊόν υπό τον τίτλο «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ», το οποίο αποτελούνταν από  i) προθεσμιακή κατάθεση και ii) επένδυση στο κεφάλαιο της Συνεταιριστικής, το ποσό που αντιστοιχούσε  στην προθεσμιακή κατάθεση έχει ήδη μεταφερθεί στην ALPHA BANK, ενώ για τις απαιτήσεις των πελατών  της Συνεταιριστικής αναφορικά με το ποσό που αποτελούσε επένδυση στο κεφάλαιο της Συνεταιριστικής  θα εφαρμοστούν οι κείμενες διατάξεις της τραπεζικής και πτωχευτικής νομοθεσίας που διέπουν την  Ειδική Εκκαθάριση Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Κοζάνη, 06.10.2014

Για τον Ειδικό Εκκαθαριστή,

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)  Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

Ανακοίνωση

 

του Ειδικού Εκκαθαριστή της  Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής  Μακεδονίας

προς ενημέρωση του κοινού  Σας ενημερώνουμε ότι δυνάμει της από 97/8.12.2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της   Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β/3105/08.12.2013) ανακλήθηκε η άδεια της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας   Συν. Π.Ε.», η οποία τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση και διορίστηκε ως ειδικός εκκαθαριστής η ανώνυμη εταιρεία με την  επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», αριθμός Μ.Α.Ε. 23013/01ΑΤ/90/394/02.  Η ανάδοχος τράπεζα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ALPHA BANK) ανέλαβε το σύνολο των καταθέσεων της Συνεταιριστικής.   Η εξυπηρέτηση των δανείων της Συνεταιριστικής θα συνεχιστεί κανονικά από την Συνεταιριστική μόλις επαναλειτουργήσουν τα   καταστήματά της. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της εκκαθάρισης και τις καταθέσεις μπορείτε να λάβετε  καλώντας στο τηλέφωνο 24610-23449 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 έως 14:30.  

Για τον Ειδικό Εκκαθαριστή

Κοζάνη, 11.12.2013

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.ΠΕ.

Υπό Ειδική Εκκαθάριση

προς ενημέρωση των δανειοληπτών.  Δυνάμει της από 97/8.12.2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της  Τράπεζας της Ελλάδος ανακλήθηκε η άδεια του πιστωτικού ιδρύματος με τη μορφή πιστωτικού   συνεταιρισμού «Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας Συν. Π.Ε.», τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση  και διορίστηκε ως ειδικός εκκαθαριστής η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)  Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.».Η Συνεταιριστική Τράπεζα ενημερώνει τους δανειολήπτες πως η  εξυπηρέτηση των δανείων ξεκίνησε από την 07.01.2014 και μπορεί να γίνεται είτε στο κεντρικό της   κατάστημα στην οδό N. Τσόντζα 3-5, Κοζάνη, ΤΚ 501 00 είτε με κατάθεση στον  υπ’ αριθμ. 860.00.2002.013824 λογαριασμό όψεως που διατηρούμε στην ALPHA BANK. 

Σχετικές πληροφορίες και διευκρινήσεις στα τηλέφωνα εξυπηρέτησης του κοινού:

24610 - 47165  και 24610 – 23449.       

Για τη Συνεταιριστική Τράπεζα

Κοζάνη, 02.01.2014